จัดทำขึ้นเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใข้งานและบุคคลทั่วไป ในการเข้าถึงความรู้ที่จำเป็นทำให้สามารถนำไปใช้งาานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านของการทำงาน การศึกษารวมถึงการใช้งานเพื่อประโยชน์อื่น

Scroll to top